نمونه کار ترنم روح الفداه

نمونه کار هنرجو دوره استاد شو ترنم روح الفداه

نمونه کار هنرجویان دوره استاد شو

گرافیک دیزاینر ترنم روح الفداه

هنرجو: ترنم روح الفداه
نقش: طراحی کاور اینستاگرام، طراحی استوری اینستاگرام، طراحی پوستر و ...
نمایش پروژه