نمونه کار هنرجویان دوره استاد شو

جزئیات پروژه

هنرجو: مهدی جهانیان
نقش: طراحی